Algemene voorwaarden

 • Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat de ouders/verzorgers akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden van Uniek Kinderyoga en de geldende (huis)regels van de betreffende locatie.
 • De cursist en de ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw en ruimte waar de lessen zullen plaatsvinden.
 • Bij opgave van bepaalde medische informatie kan Uniek Kinderyoga overwegen af te zien van deelname aan de lessen door het kind.
  De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Uniek Kinderyoga. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger.
  Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort.
  Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Uniek Kinderyoga het kind deelname aan de lessen ontzegt.
 • Een kinderyoga les bij Uniek Kinderyoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 • Uniek Kinderyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke- en of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Uniek Kinderyoga en/of desbetreffende locatie, dient te worden vergoed.
 • Uniek Kinderyoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger.
 • Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht om de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het betaalde lesgeld.
 • Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Uniek Kinderyoga zich het recht voor de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers. Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind gebeurt. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Uniek Kinderyoga. Tussentijdse wijzigingen worden doorgegeven.
 • Bij verhindering van deelname bij een les wordt het op prijs gesteld dat dit doorgegeven wordt op telefoonnummer 06-23 65 93 50 of via info@uniekkinderyoga.nl
  Inhalen van een gemiste les is alleen bij een mogelijk bij een 10 lessenkaart en op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in een ander cursusgroep die draait binnen de desbetreffende cursusperiode.
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Uniek Kinderyoga zal bij eventueel onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen. Eventueel teveel betaald cursusgeld wordt geretourneerd of, indien mogelijk en als daar plaats voor is meedoen in een andere groep.
 • De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.
 • Om de lessen op tijd te kunnen starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 • Op nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangegeven. Er wordt dan geen lesgeld berekend.
 • Het cursusgeld moet voor aanvang van de 1ste les zijn voldaan, waarna inschrijving definitief is voor die cursusperiode zoals overeengekomen tenzij anders afgesproken.
  Het cursusgeld overmaken op NL 11 INGB 0004 7623 28 t.a.v. S.P.M. Kooijman van Deudekom. Particulieren ontvangen een kwitantie na betaling. Bedrijven ontvangen een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien het kind nog betaalde lessen heeft en niet meer naar yoga komt, vindt er geen restitutie van het al betaalde lesgeld plaats. Uitzonderingen daarop zijn uitsluitend ter beoordeling van Uniek Kinderyoga.
 • Bij annulering van deelname van een reeds betaalde workshop vindt er alleen restitutie van het lesgeld plaats tot een week voor aanvang hiervan. Binnen de week voor aanvang van de workshop is er geen restitutie meer mogelijk van het al betaalde cursusgeld. In overleg met Uniek Kinderyoga is het wel mogelijk dat de afmelder zelf voor vervangende deelnemer(s) zorgt. Bij onvoldoende deelnemer(s) voor een workshop zal het reeds betaalde cursusgeld door Uniek Kinderyoga teruggestort worden.
 • Vrije dagen genomen door deelnemers zullen niet voor rekening van Uniek Kinderyoga zijn. Indien de deelnemer minimaal twee weken achter elkaar afwezig is door ziekte, kan in overleg met Uniek Kinderyoga de lessenkaart worden aangepast, mits dit tijdig aangegeven is.
 • De lessenkaart is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan anderen.
 • Indien de docente een keer niet in staat is een les te verzorgen, word je hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Deze les zal in overleg met Uniek Kinderyoga op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden. Als dit niet lukt ontvang je voor de gemiste les restitutie van het lesgeld.
 • Alle informatie die op de website van Uniek Kinderyoga staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen, foto’s en logo’s zijn eigendom van Uniek Kinderyoga en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot Uniek Kinderyoga. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privédoeleinden. Het is de deelnemer of gebruiker van de site van Uniek Kinderyoga niet toegestaan de inhoud van Uniek Kinderyoga te gebruiken, vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Uniek Kinderyoga.